حمایت از یه تیم خاص!!!

مجری یه روزه تازه خطاب به سهیل مهدی: چرا وزارت ورزش پاسخ هجمه‌ها برای حمایت از تیم خاص را نمی‌دهد؟
یک شنبه 5 بهمن 1399

ادامه...

>> > 1 < <<