یارانه 250 هزار تومانی؟

تبصره 14 درخصوص هدف مندی یارنه ها چه می گوید؟ آیا یارانه 250 هزار تومان می شود؟ 45500 تومان می ماند؟ یا 91 هزار تومان می شود؟
دو شنبه 27 بهمن 1399

ادامه...

>> > 1 < <<